Η Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ έχει την εξής σύνθεση: