Διάρκεια Φοίτησης

Α. Σπουδές σε καθεστώς πλήρους φοίτησης
Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

B. Σπουδές σε καθεστώς μερικής φοίτησης
Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης, για εργαζόμενους φοιτητές. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, ο τυπικός χρόνος σπουδών είναι πέντε (5) ή έξι (6) εξάμηνα και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των σπουδών οκτώ (8) εξάμηνα.
Κατά τη διάρκεια σπουδών σε καθεστώς μερικής φοίτησης, ο ΜΦ αναλαμβάνει μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στο ήμισυ του φόρτου της πλήρους φοίτησης κατά προσέγγιση, και με πρόνοια ώστε σε ένα έτος μερικής φοίτησης να συγκεντρώσει αθροιστικά ακριβώς 30 ECTS. Επίσης χρεώνεται το 50% των τελών φοίτησης πλήρους φοίτησης.

Γ. Αναστολή φοίτησης
Ο ΜΦ με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά. Αναστολή σπουδών δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν οι ΜΦ είτε βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους φοίτησης είτε σε καθεστώς μερικής φοίτησης.