ΠΜΣ: Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα

Πρόγραμμα Σπουδών

Αρχική


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο “Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα”, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και των Ευφυών Περιβαλλόντων» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Το εν λόγω ΠΜΣ εγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ (ΦΕΚ 3214/τ.Β/6-8-2018) και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Πράξη 8/10.05.2018.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής που άπτονται της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, δίνοντας έμφαση σε ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία που περιλαμβάνουν τα Ευφυή Περιβάλλοντα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα. Μέσα στα πλαίσια των αναφερομένων επιστημονικών περιοχών, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της θεωρητικής έρευνας, στην διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών με πρακτικές εφαρμογές, αλλά και στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με ειδικούς στην εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Επιπλέον, το ΠΜΣ καλλιεργεί το έδαφος και δίνει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ερευνητική τους πορεία, εκπονώντας διδακτορική διατριβή στα συγκεκριμένα πεδία.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος

Καθηγητής

Ανακοινώσεις