Υποδομές

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθενται οι χώροι διδασκαλίας και εργαστηρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και δίνεται πρόσβαση στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος:

  • Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.)
  • Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακής Επεξεργασίας Δεδομένων
  • Εργαστήριο Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Electronics and Computer Technologies Lab)
  • Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων (Communications and Networks Lab)
  • Εργαστήριο Ευφυών Τεχνολογιών, Α.Π.Ε. και Ποιότητος (Smart Technologies, R.E.S. and Quality Lab)

Οι χώροι και ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων αυτών τίθενται στη διάθεση των ΜΦ με επίβλεψη από το αρμόδιο για τον κάθε χώρο εκπαιδευτικό προσωπικό και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.