Πρόγραμμα Σπουδών

Α εξάμηνο (30 ECTS)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
IoT.11 Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

(Embedded and Real-Time Systems)

6,0
IoT.12 Διαδίκτυο των Πραγμάτων

(Internet of Things – Web of Things)

6,0
IoT.13 Υπολογιστική Ευφυΐα και Βαθιά Μάθηση

(Computational intelligence and Deep Learning)

6,0
IoT.14 Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή 6,0
IoT.A Μάθημα Επιλογής Ομάδας Α (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) 6,0

B εξάμηνο (30 ECTS)

# Τίτλος Μαθήματος ECTS
IoT.21 Κυβερνο-φυσικά Συστήματα και Έξυπνες Υποδομές

(Cyber-Physical Systems [CPS] and Smart Infrastructures)

6,0
IoT.22 Αισθητήρες, Μικροσυστήματα και Έξυπνες Συσκευές

(Sensors, Microsystems and Smart Devices)

6,0
IoT.B Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) 6,0
IoT.B Μάθημα Επιλογής Ομάδας Β (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ) 6,0
IoT.Γ Μάθημα Επιλογής Ομάδας Γ

(Μάθημα Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου – ΜΓΑΠ)

6,0

Γ εξάμηνο (30 ECTS)
Εκπόνηση έρευνας και ετοιμασία MSc Thesis με επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ, σε πρωτότυπο θέμα, το οποίο μπορεί να προέρχεται από εταιρία, φορέα παραγωγής ή ερευνητική-ακαδημαϊκή δομή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Παρουσίαση και προφορική υποστήριξη των αποτελεσμάτων.

Μαθήματα Επιλογής

Ομάδα Α (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)

 • ΙοΤ.Α1 – Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μαθηματική Μοντελοποίηση (Scientific Calculations and Mathematical Modeling)
 • ΙοΤ.Α2 – Νεφοϋπολογιστική και Ανάλυση Δεδομένων (Cloud Computing & Data Analytics)
 • Οποιοδήποτε μάθημα επιλογής των ΠΜΣ του Τμήματος

Ομάδα Β (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)

 • ΙοΤ.Β1 – Εύκαμπτα Συστήματα και Φορετές Διατάξεις (Flexible Systems and Wearable devices)
 • ΙοΤ.Β2 – Βιομηχανικός και Ευφυής Έλεγχος (Industrial and Intelligent Control)
 • ΙοΤ.Β3 – Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (Security and Privacy in Cyber-Physical Systems)
 • ΙοΤ.Β4 – Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων και Αισθητήρων (Wireless Data and Sensors Networks)
 • ΙοΤ.Β5 – Έξυπνα Περιβάλλοντα Eµβύθισης και Eπίγνωση Kατάστασης (Smart Immersive Environments and Situational Awareness)
 • Οποιοδήποτε μάθημα επιλογής των ΠΜΣ του Τμήματος


Ομάδα Γ (Μάθημα Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου –ΜΓΑΠ)

 • ΙοΤ.Γ1 – Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Science, Technology and Society)
 • ΙοΤ.Γ2 – Ιστορία της Τεχνολογίας – Τεχνολογίες του Μέλλοντος και Προκλήσεις (History of Technology – Technologies of the Future and Challenges)